YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Uudenkaupungin Moottoripyöräkerho ry. Nimen epävirallinen lyhenne UKMP ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostustamoottoriurheiluun, sekä kasvattaa moottoripyöräilyyn erityisesti lakien-, asetusten-, liikennejärjestyssääntöjen-ja urheilunhengessä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kasvattaa jäsenissään moottoripyöräilynliikennekulttuurin ja turvallisuudenvaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia kuljettajia. Yhdistys ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksiyhdistys järjestää:

 • moottoriurheilu-ja liikennekilpailujasekä näytöksiä 
 • liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus-ja harjoitustilaisuuksia
 • moottoripyörämatkoja jäsenilleen ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan sekä hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja kunniajäseniä tai äänioikeudettomia kannatusjäseniä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan ottaa viisitoista (15) vuotta täyttänyt, moottoripyöräilyä harrastava tai sen kanssa tekemisissä oleva henkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä vuosikokouksessa nimetä yhdistyksen pitkäaikainen vuosijäsen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi, sekä edistänyt yhdistyksen tunnettavuutta toiminnallaan yhdistyksen ulkopuolella. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen toimesta hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään jäsenetuja vasta jäsenmaksunsa maksettuaan.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ellei vuosijäsen ole maksanut yhdistyksen kokouksen määräämää jäsenmaksua hallituksen määrittämään eräpäivään mennessä, voidaan hänet katsoa eronneeksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällöin vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, sekä näille 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterinhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä tai käytettävissä sellaista sähköistä viestintää käyttäen, joka mahdollistaa jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Mikäli joku hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, on hänen siitä viipymättä ilmoitettava varajäsenelle, joka tällöin voi osallistua hallituksen kokoukseen kyseisen jäsenen puolesta. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävät:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi

 • hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen määräykset

 • pitää yllä jäsenluetteloa ja valita jäsenrekisterinhoitajan

 • valita webmaster

 • vahvistaa rahastonhoitajan, sihteerin sekä webmasterin työjärjestys

 • hoitaa yhdistyksen asioita mahdollisesti palkattujen henkilöiden avulla, jotka hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimuksen

 • vastata yhdistyksen omaisuuden ja sen talouden hoidosta

 • valvoa ja tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa

 • vahvistaa yhdistyksen kokouksissa esille otettavat asiat

 • laatia yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta ja menoarvio

 • toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

 • määrätä ja kuuluttaa yhdistyksen kokousten paikka ja aika

 • järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Valittujen toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maalikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu tapahtuu kuin pykälässä yhdeksän (9) on ilmoitettu. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa puheoikeus. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 § KEVÄTKOKOUS JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 8. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut, kannatusjäsenmaksut sekä

 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

 7. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet

 8. Valitaan seuraavalle tilikaudelle yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 10. Kokouksen päättäminen

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.